Политика на сайта

1. 
AircrashConsult.com се задължава чрез своите правила на поведение да не:
   
    - разпространява информация, данни, текст, софтуеър, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали, нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно
гарантираните права на гражданите;
        - нарушава приложимо българско или международно право;
        - е насочен срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин;
        - разпространява "верижни писма", джънк мейлове", "пирамидни схеми" или други подобни форми;
        - разпространява, сваля, изпраща или по друг начин прави достъпни материали, които съдържат софтуеърни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуеър, хардуеър или телекомуникационно оборудване.

2. Цялостната дейност на сайта е насочена към създаване на полезен web-продукт за всички любители на авиацията и интересуващи се от нейната безопасност, чрез:
        - предоставяне на полезни връзки;
        - ежедневна информация за авиационните произшествия по света;
        - прогнози за опасните дни и часове за полети;
        - възможности за корпоративна или персонална консултация в тази област.

Автор на сайта
АСТРОНИК
Автор на логото на сайта Й. Сотиров.
                                   Правила сайта

1.
AircrashConsult.com обязывает своими правилами поведения не:
 
    - разпространять информацию, данные, текст, софтуер, музыку, звук, фотографии, графики,
сообщения или другие материалы нарушающие по каким-либо причинам конституционно гарантированные права граждан;
      - нарушать болгарское или международное право;
      - прилагать против прав несовершеннолетних по каким-либо причинам;
      - разпространять джанк мейлы, пирамидальные схемы или другие подобные формы;
      - разпространять, скачивать, пересылать или другим способом делать доступные материалы, которые содержат софтуеърные вирусы или другой компютърной код, файл или программу, которые мешают, разрушают или ограничивают функциональность софтуера, хардуера или телекомму-никационного оборудования.

2. Целостная деятелность сайта направлена на создания полезного web-продукта для всех любителей авиации интересуещихся ее безопасности через:
      - предоставление полезных связей;
      - ежедневная информация об произшествиях в мире;
      - прогнозы опасных дней и часов полетов;
      - возможность для корпоративной или персоналной консултации в этой области.

Автор сайта
АСТРОНИК.
Автор лого сайта Й. Сотиров.
                                     Privacy policy

1. Obliged by the rules of behavior AircrashConsult.com will not:
     - distribute the information, data, text, software,music, sound, photos, diagrams, messages or other materials in violation of citizens' constitutional rights;
     - break Bulgarian or international law;
     - infringe upon the rights of  minors for any reasons;
     - distribute junk mail, pyramidal circuits or other similar forms;
     - distribute, download, send or other wise  make accessible materials, which contain pc viruse or another pc code,file or program, which interrupts, destroys or limits the functionality of software, hardware or telecommunication equipment.

2.The purpose of this site is to create a useful web-resource for all amateur aviatours and parties concerned with flight safety by offering:
      - granting of useful links;
      - daily information about aircrashes in the world;
      - forecasts of dangerous days and hours for flights;
      - an opportunity for corporate or personal cosulting in this area.

The author of this site -
ASTRONIK.
The logo's author of the site Y. Sotirov